Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
menu

Bedömning av kunskap och kompetens

Genom att analysera din organisation och mäta dina medarbetares kunskap och kompetens, samlar vi konkret data om vilken mognadsnivå ni uppnått. Detta utgör eventuellt grunden för ett skräddarsytt utbildningsprogram som passar era behov. Analysen hjälper också att sätta mätbara förbättringsmål för utbildningsprogrammet och vilken inverkan det har på arbetsplatsen.

Individuell utvärdering

Våra utvärderingsverktyg hjälper din organisation att mäta individuella projektledares och anställdas kunskaper och ger en god bild om vilka områden som bör förbättras.

Analys av kunskap och kompetens

Mät ditt teams kunskap och kompetensnivå för att ta reda på var styrkor och svagheter ligger. Vi erbjuder två webbaserade utvärderingsverktyg inom projektledning och affärsanalys. Efter det att utvärderingarna är genomförda får du en detaljerad rapport som ger en helhetsbild av gruppen och dess enskilda individer:

PMAppraise
A Knowledge Assessment®

Mäter kompetensnivån hos projektledarna.

BAAppraise
A Knowledge Appraisal®

Mäter kompetensnivå hos affärsanalytiker.

PM360
A PM Competency Assessment™

PM360 är ett utvärderingsverktyg som mäter projektkompetens. Verktyget hjälper att sätta ett riktmärke för ”mjuka” färdigheter och beteenden ur ett så kallat 360-gradersperspektiv. Individen mäter själv sin kompetens mot verktygets sex kompetensområden och 40 individuella beteendemönster. Resultatet jämförs därefter med hur andra interna intressenter, chefer, gruppmedlemmar etc. uppfattar dessa beteenden, vad gäller hur viktiga de är och hur de tillämpas.

Utvärdering före och efter utbildning

MyESI

Med MyESI™ har du möjlighet att göra en förberedande utvärdering innan du sätter foten i klassrummet eller sätter startar en distansutbildningskurs. På detta sätt kan du som deltagare få en bättre uppfattning om kursens innehåll och metodik. När du genomfört kursen finns liknande utvärderingskurser tillgängliga som mäter erhållen kunskap. Dessa efterkurser kan genomföras gång på gång i upp till fem år för att mäta din kompetensutveckling. Genom utvärderingskurserna länkas våra deltagare direkt till det innehåll man siktar in sig på, vilket gör att specifika kunskapsluckor kan fyllas och kompetens av olika slag kan stärkas och fördjupas.


Kontakta Strategy Execution för mer information. E-mail till info@strategyex.se eller ring 08 555 403 85.

Organisationsanalys

Genom att analysera och mäta din organisations prestation, mognad och andra viktiga utvecklingselement, får du en inblick i hur effektiva dina nuvarande processer och system är, till vilken grad personalen följer företagets ramar och metoder i den praktiska tillämpningen av sina projekt, projektledning i praktiken, eventuella potentiella hinder för framgång som kan härstamma från befintliga organisatoriska attityder mot projektrollen, samt dess värde och funktion.

Vi erbjuder en rad utvärderingsverktyg som hjälper dig bedöma organisationens nuvarande skick.

Webbaserade utvärderingsverktyg

These easy to administer Web-based assessments allow you to identify organisational trends and key workplace indicators and provide the benchmarks against which performance improvements, and associated targets, can be planned, tracked and measured.

PM Knowledge & Practices Survey

Denna webbaserade enkät mäts mot nivå 1 och 2 på Strategy Execution:s Project Management Maturity model ProjectFRAMEWORK™. Enkäten är utformad för att mäta och analysera organisationens nuvarande skick (AS-IS status) alltifrån vilka projektledarkoncept som används, till i vilken utsträckning och hur ofta dessa används. Enkäten testar också till vilken grad de som utvärderas kan relatera till vad som är ”best practice”.

Resultatet från den här enkäten visar vilka rutiner som fungerar bra samt vilka som behöver förbättras, eller om särskilda åtgärder krävs för att höja prestationsnivån.

High Performer PM360

De flesta företag pratar om att ”vilja höja ribban” när det gäller projektledningsprestation, men mycket få verkar veta var ribban ligger i nuläget, särskilt som det gäller tillämpning och effekt av "mjuka färdigheter".

Vi anser att nyckeln att få fram sådana värden, och etablera önskade riktmärken, ligger hos dem som upplevs vara högpresterande i din nuvarande projektorganisation. Genom att arbeta med dessa utnämnda personer, används Strategy Execution:s kompetensmodell för projektledare och utvärderingsverktyget PM360™ för att fastställa var de upplevda värdena och effekterna finns, och vilka ”mjuka” färdigheter som finns hos intressentgrupper, samt deras åsikter om vad som anses som ”projektframgång” i den nuvarande organisationen.

Senior Stakeholder Impact Survey

Denna korta enkät (tar ca 10 minuter) har utvecklats för att stödja de kunder som vill bedöma hur tillämpningen av ”mjuka” projektledarfärdigheter och beteenden uppfattas och upplevs av seniora intressentgrupper.

Enkätens frågor hämtas från ett delavsnitt av PM360™ och intressenterna berättar vad de anser om betydelse och tillämpning. Resultaten från undersökningen ger inte bara en grundlig insikt i nuvarande åsikter, attityder och förväntningar från seniora intressenter, utan bidrar också till att fastställa vilket fokus som bör läggas på mjuka färdigheter i Strategy Execution:s utbildningsprogram.

Kontakta Strategy Execution för mer information. E-mail till info@strategyex.se eller ring 08 555 403 85.

Mognadsanalys för din organisation

ProjectFRAMEWORK™ Assessments

ProjectFRAMEWORK™ är namnet på Strategy Execution:s Project Management Maturity Model. Modellen har samma grundstruktur som Software Engineering Institutes Capability Maturity Model (CMM) och PMI:s A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). ProjectFRAMEWORK™ bedömer din organisation på 50 viktiga processområden över de nio kunskapsområdena PMBOK® Guide), och varje område får ett ”mognads poäng”. Analysen omfattar en kombination av webbaserade enkäter, utvalda intervjuer och genomgång av viktig dokumentation.

När analysen är färdigställd får du en prioriterad lista med rekommendationer för att förbättra resultat och föra din organisation vidare till nästa "mognadsnivå”.

OPM3®-analys

Vi har ingått partnerskap med kvalificerade OPM3®- analytiker som utvärderar områdena projekt, program- och portföljförvaltning i din organisation.

Kontakta Strategy Execution för mer information. E-mail till info@strategyex.se eller ring 08 555 403 85.

 

OpenCube